Aktualna temperatura: 20.687 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Aktualności wiecej

REGULAMIN ROZGRYWEK ZABRZAŃSKIEJ LIGI OSIEDLOWEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORSKIEJ ,która powstanie we wrześniu 2005
2005-04-26, Prezes Klubu AKS
REGULAMIN ROZGRYWEK ZABRZAŃSKIEJ LIGI OSIEDLOWEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORSKIEJ
1. Zabrzańska Liga Osiedlowa została utworzona w celu uprzyjemnienia ludziom życia.
2. Każdy uczestnik bierze udział w meczach ligowych na własną odpowiedzialność.Jeśli liga nie jest ubezpieczona .
3. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie uczestnictwa w lidze
4. Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celach organizacyjnych
5. Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Prezes działający w porozumieniu z Zarządem Ligi.
a) Dopuszcza się możliwość zmiany w regulaminie w trakcie trwania sezonu celem jego udoskonalenia, o czym każda z drużyn zostanie powiadomiona.
6. Każda osoba i drużyna, która uczestniczy w Zabrzańskiej Lidze Osiedlowej jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, Prezesowi i Zarządowi Ligi.
§ 2
1. Każda drużyna, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Zabrzańskiej Ligi Osiedlowej powinna posiadać nazwę drużyny, kolor koszulek, piłkę do gry oraz kadrę o dowolnej liczbie zawodników, nie mniejszej jednak niż 10 osób.
a) W rozgrywkach mogą wziąć udział zawodnicy od rocznika '89 wzwyż.
2. Każda drużyna musi wytypować Przedstawiciela reprezentującego interesy drużyny (najlepiej z dostępem do Inteetu oraz posiadającego telefon komórkowy), który będzie wchodził w skład Rady Ligi.
3. Każda drużyna I ligi uiszcza wpisowe w wysokości 15 zł, a II liga 10 zł za każdego zgłoszonego zawodnika (również w przypadku zgłoszenia zawodnika w trakcie trwania przerwy między rundami) w ustalonym terminie.
a) Nie dotyczy zawodnika przechodzącego w przerwie między rundami do innej drużyny
4. Nie stawienie się na mecz o czasie jest to walkower
5.
6. Za zdobycie mistrzostwa I ligi, drużyna otrzymuje Puchar Ligi . Puchar ten jest przechodni i należy go zwrócić Prezesowi przed rozpoczęciem kolejnej edycji Zabrzańskije Ligi Osiedlowej .Inne nagrody są przyznawane na własność zespołowi lub zawodniką
§ 3
1. Tworzy się Radę Ligi, w skład której wchodzą Przedstawiciele wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach Zabrzańskiej Ligi Osiedlowej wyłonieni z §2 ust. 2.
2. Zebranie Rady zwołuje Organizator lub Prezes Ligi w razie konieczności podjęcia uchwały w sytuacjach przewidzianych w niniejszym regulaminie oraz w innych przypadkach, kiedy uzna to za konieczne. Organizatorem Ligi jest Piotr Łabuś-Prezes i Wice Prezes Zdzisław Hudy , który reprezentuje interesy Zabrzańskiej Ligi Osiedlowej.
3. Prezesem Ligi jest PIOTR ŁABUŚ , który podejmuje wszelkie czynności organizacyjne związane z przebiegiem rozgrywek oraz rozporządza i dysponuje funduszami ligi w porozumieniu z Organizatorem i Zarządem Ligi.
4. W przypadku spoych sytuacji dotyczących rozgrywek rozstrzyga Prezes jednoosobowo.
5. Jeżeli którakolwiek ze stron sporu nie zgadza się z rozstrzygnięciem Prezesa może zażądać rozpoznania sprawy przez Zarząd Ligi.
6. Zarząd rozstrzyga sprawy większością głosów. Nie można wstrzymać się od głosu. Dla przeprowadzenia głosowania konieczne jest zapoznanie się wszystkich członków Zarządu ze sprawą, przy czym nie wyklucza się głosowania przy użyciu sposobów porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ LIGOWYCH
§ 4
1.W Lidze obowiązują zasady gry FIFA z poprawkami przedstawionymi poniżej.
2. Wszystkie mecze będą rozgrywane na boisku Osiedlowym prz ul:Witosa w ustalonym terminie.
3. O przydatności pola gry do zawodów rozstrzyga sędzia w dniu zawodów. Oceniając przydatność pola gry do zawodów, sędzia bierze pod uwagę stan nawierzchni pola gry, jego niezbędne wyposażenie oraz oznakowanie. Ocenia również czy stan przygotowanego do zawodów pola gry nie zagraża bezpieczeństwu uczestników zawodów. Decyzja podjęta przez sędziego jest ostateczna.
a) Protesty dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego jedynie przed rozpoczęciem zawodów. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek.
4. Jeżeli mecze nie będą sędziowane, obydwie drużyny przeciwne muszą przestrzegać ogólnych przepisów gry w piłkę nożną, a sytuacje kontrowersyjne rozstrzygać na zasadzie obopólnego porozumienia stron.
a) Jeżeli jedna z drużyn nie wyrazi chęci gry bez arbitra, to termin rozegrania meczu ustala Prezes.
5. W sytuacji, gdy mecze będą sędziowane, wszystkie zaistniałe sytuacje interpretuje i rozstrzyga arbiter. Wprowadza się również kary czasowe 2 i 5 minutowe oraz żółte i czerwone kartki .Dwie żółte to czerwona.
a) W czasie odbywania przez zawodnika kary 2 minutowej, jego drużyna straci gola, automatycznie może on wejść na boisko. Nie dotyczy to natomiast kary 5 minutowej.
b) Czerwona kartka przyznana zawodnikowi oznacza wykluczenie go z meczu i do końca spotkania drużyna gra w osłabieniu. Dodatkową karą dla zawodnika jest odsunięcie go od udziału w następnym spotkaniu. W przypadku, gdy przekroczenie przepisów przez zawodnika było szczególnie rażące Zarząd Ligi może zdecydować o nałożeniu dodatkowej kary.
c) W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Ligi może zastosować kary specjalne od odsunięcia od jednego meczu do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.
6. Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik ma na sobie przedmioty, które w myśl przepisów gry są niedozwolone lub mogą stworzyć niebezpieczeństwo dla innych zawodników lub niego samego, to powinien nakazać ich usunięcie. Niewykonanie zarządzenia sędziego powoduje niedopuszczenie zawodnika do gry.
7. Zabroniona jest brutalna gra faul i nie sportowe zachowanie. W przypadku nadużyć stosowane będą kary.
8. Zabronione są wszelkie przejawy chuligaństwa i wandalizmu na stadionie i w jego obrębie.
a) Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinaych oraz finansowych stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych, łącznie z wycofaniem drużyny z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń wyciągnięcia konsekwencji w postaci pokrycia pełnych kosztów napraw.
9. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementaych zasad kultury i szacunku wobec sędziów. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców sędziemu przysługuje prawo do zastosowania kar regulaminowych, a w skrajnych przypadkach, przysługuje mu nawet prawo do przerwania meczu i oddanie sprawy do rozpatrzenia Zarządowi Ligi.
10. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
11. Prawo do oceny pracy sędziego oraz przekazywania i rozpatrywania wszelkich wątpliwości i uchybień związanych z prowadzeniem zawodów, mają wyłącznie Organizator, Prezes i członkowie Zarządu Ligi.
12. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu (trampki, adidasy, "Lanki"),Nie można grać w metalowych wkrętach
13. Okres transferowy trwa w przerwie między sezonami oraz po zakończeniu I rundy rozgrywek i trwa do rozpoczęcia pierwszej kolejki rundy rewanżowej.
a) Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu okresu transferowego ogłaszane będą na stronie inteetowej Zabrzańskiej Ligi Osiedlowej
14. Zakaz wypożyczeń obowiązuje przez cały czas trwania sezonu.
a) Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem na drużynę zostaje nałożona kara pieniężna 100 zł płatne do siedmiu dni od daty spotkania. Dodatkowo drużyna, w której występował nieuprawniony zawodnik zostaje ukarana walkowerem technicznym.
b) Drużyna przeciwna w przypadku wątpliwości co do któregoś z zawodników, ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości w celu udowodnienia wpisu do składu danej drużyny. W przypadku gdy dany zawodnik nie posiada przy sobie żadnego dowodu tożsamości, zobowiązany jest go przedstawić do początku następnej kolejki spotkań Prezesowi lub przeciwnikowi. Stosuje się przepis § 4 ust. 14a.
15. W kadrze drużyny może znajdować się tylko 3 zawodników zrzeszonych w klubach PZPN.
a) Za zawodnika zrzeszonego uznaje się osobę, która została zgłoszona przez swój klub, wchodzący w struktury PZPN, do rozgrywek.
16. W szczególnych przypadkach także nie przewidzianych w niniejszym regulaminie, Zarząd Ligi ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny), na podstawie podejmowanych przez siebie decyzji.
§ 5
1. Wszystkie mecze trwają 2 x 45 minut (z przerwą 15 minutową po pierwszej połowie spotkania), bez możliwości doliczania czasu gry. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu rozgrywania spotkania za porozumieniem stron, nie mniej jednak niż 2 x 30 minut.
2. Przed każdym meczem drużyny powinny się powitać i wylosować strony boiska.
3. Wszystkie mecze będą rozgrywane w składach 6 osobowych (bramkarz + pięciu graczy w polu). W przypadku gdy jedna z drużyn nie będzie dysponować pełnym składem może wystąpić w osłabieniu jednak nie większym niż o jedną osobę.
a) W przypadku gdy drużyna gra w 5, wykluczenie jednego zawodnika z gry nie powoduje przerwanie meczu. Przyznaje się walkowera technicznego drużynie przeciwnej lub utrzymanie wyniku jeśli jest on korzystniejszy dla tej drużyny tylko w sytuacji wykluczenia z gry dwóch lub więcej zawodników (nie dotyczy sytuacji gdy którakolwiek z drużyn zostanie wykluczona z rozgrywek).
b) Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie - licząca mniej niż sześciu zawodników - może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój skład. O uzupełnianiu podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana.
4. Wszystkie zmiany dokonuje się wyłącznie w środkowej części boiska w przerwach grze.
a) W przypadku , gdy w którejś z drużyn w danym momencie znajduje się na boisku więcej niż sześciu zawodników, drużyna ta zostaje ukarana wykluczeniem jednego z zawodników na dwie minuty (o tym, który z zawodników odbywa karę decydują poszczególne drużyny).
5. Za dotknięcie ręką piłki w polu kaym dyktowany jest rzut kay. Za dotknięcie piłki ręką poza polem kaym dyktowany jest rzut wolny pośredni. Celowe użycie rąk do zasłonięcia twarzy i innych wrażliwych części ciała kwalifikuje się jako "ręka nieumyślna" i nie podlega karze. - dotyczy meczy nie sędziowanych.
a) Za celowe dotkniecie piłki ręka zmierzającej do bramki przez zawodnika grającego w polu, przyznaje się karę w postaci czerwonej kartki.
6. Murek przy rzutach wolnych ustawiamy 5 metrów od piłki.
7. Pole kae ma …..długości……. metrów szerokości.
a) Rzuty kae wykonywane są z odległości 7 metrów od linii bramkowej.
8. Nie obowiązuje wykonywanie przez bramkarza lub innego gracza z pola tzw. "piątki".
9. W rozgrywanym spotkaniu nie obowiązują "spalone".
10. Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady, pod groźbą kary finansowej nakładanej przez Zarząd Ligi.
a) Drużyny, które rozgrywają ostatnie spotkanie w danym dniu zobowiązane są do posprzątania całego terenu wokół boiska.
11. Teren trawiasty przy boisku za ławkami moze byc wykorzystywany wylacznie do rozgrzewki bez piłki. Nie zastosowanie sie do powyzszego postanowienia bedzie skutkowalo nałożeniem kary w wysokości 50 zł an daną druzynę.
§ 6
1. Gospodarzem spotkania jest drużyna rozpisana w terminarzu na pierwszym miejscu w danej parze kolejki.
2. Gospodarz spotkania ma pierwszeństwo gry w swoich barwach [stroje]
3. Gospodarz spotkania jest zobowiązany do dostarczenia na mecz piłki do gry w piłkę nożną. Sankcją za brak piłki lub posiadanie piłki nie nadającej się do rozegrania nią meczu jest walkower na korzyść drużyny gości.
a) O przydatności piłki do gry decyduje sędzia.
4. W sytuacji zniszczenia piłki (przebicia) podczas gry dopuszcza się przerwę techniczną na sprowadzenie piłki zastępczej bądź dokończenie spotkania w innym terminie. W tym przypadku z braku porozumienia stron co do nowego terminu spotkania rozstrzyga Prezes.
5. Każda drużyna musi posiadać podstawowy zestaw koszulek: identyczny pod względem wzoru jak i ujednolicony kolorystycznie (poza bramkarzem).
a) Za grę w nieidentycznych koszulkach, na drużynę nałożona zostanie kara finansowa w wysokości 50 zł.
b) W przypadku nie uregulowania należności przed kolejnym meczem, drużyna nie zostanie do niego dopuszczona (walkower techniczny).
6. W przypadku konfliktu koloru koszulek drużyna gości zobowiązana jest wystąpić w rezerwowym zestawie kolorystycznym pod groźbą walkowera.
a). W przypadku nie spełnienia tego wymogu zgłasza się to Prezesowi w celu podjęcia decyzji o walkowerze dla drużyny pokrzywdzonej. Jedynie w szczególnych przypadkach Prezes może zadecydować o przełożeniu spotkania na inny termin dogodny dla obu drużyn, a w przypadku braku porozumienia w tej kwestii na termin dogodny dla drużyny pokrzywdzonej.
b) Dopuszcza się możliwość gry bez koszulek.
7. W razie niestawiennictwa drużyny w wyznaczonym terminie drużyna obecna na boisku po 15 minutach otrzymuje walkowera. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie obu drużyn, obie drużyny zostają ukarane walkowerem. Dotyczy to również sytuacji, gdy mecz miał być rozegrany w innym terminie wyznaczonym za porozumieniem stron. Sytuację taką należy niezwłocznie zgłosić Prezesowi.
8. Obowiązuje całkowity zakaz przekładania meczy na inny termin przez drużyny.
9. W razie przełożenia całej kolejki, o terminie jej rozegrania decyduje Prezes.
10.
11. Wykluczenie drużyny z rozgrywek powoduje anulowanie wszystkich punktów i bramek zdobytych na tej drużynie przez inne drużyny oraz nie sklasyfikowanie drużyny wykluczonej w końcowej tabeli.
ZASADY PUNKTACJI I TWORZENIA TABELI
§ 7
1. Każda drużyna I ligi rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jako gospodarz i jako gość.
3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie przegrane;
walkower: 3 punkty + bramki 5-0.
§ 8
1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
- przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu;
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności w tabeli, zarządza się spotkanie dodatkowe pomiędzy tymi drużynami.
- przy więcej niż dwóch zespołach wprowadza się dodatkową punktację spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d oraz e.
ZASADY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ W PUCHARZE LIGI
§ 9
1. Zawody rozgrywane systemem pucharowym (przegrywający odpada) trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą meczu. Jeżeli obydwa zespoły w dogrywce uzyskały tę samą liczbę bramek, sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów kaych według obowiązujących przepisów.
2. W pucharze ligi biorą udział wszystkie zespoły ligi jednak bez konsekwencji finansowych w razie nie stawienia się na dane spotkane. Jedyną konsekwencją jest walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
3. Puchar ligi składa się z czterech rund: I runda - zasadnicza, II runda - ćwierćfinał, III runda - półfinał i IV runda - finał.
a) I runda - zasadnicza: utworzy losowo cztery pary spotkań z drużyn nierozstawionych.
b) II runda - ćwierćfinał: utworzy losowo cztery pary spotkań z podziałem na cztery drużyny rozstawione (jednek koszyk) i cztery drużyny nierozstawione (drugi koszyk).
c) III runda - półfinał: utworzy losowo dwie pary spotkań z podziałem na dwie drużyny rozstawione (jeden koszyk) i dwie drużyny nierozstawione (drugi koszyk) jeśli istnieje taka możliwość.
d) IV runda finał - zagrają w nim zwycięzcy obu meczów półfinałowych.
4. Drużynami rozstawionymi są drużyny, które zajęły miejsca 1-4 w ubiegłorocznej edycji Piłkarskiej Ligi Osady Jana. Drużynami nierozstawionymi są drużyny z miejsc 5-12 ubiegłorocznej edycji Piłkarskiej Ligi Osady Jana oraz debiutanci.
a) W przypadku jeśli w rozgrywkach pucharu ligi pozostaną tylko same drużyny rozstawione lub same drużyny nierozstawione o rozstawieniu decyduje kolejność miejsc zajętych w ubiegłorocznej edycji Zabrzańskiej Lidze

Regulamin PIŁKARSKIEJ LIGI OSADY JANA za Porozumieniem stron obowiązuje w naszej lidze